Arv og skifterett

Dette er saker som ofte kan være personlig belastende, og hvor konfliktnivået kan oppleves som høyt.

I saker mellom familiemedlemmer og tidligere ektefeller/samboere er det viktig å finne frem til løsninger som ikke oppfordrer til konflikt. En stor del av vårt arbeid retter seg derfor mot å forebygge konflikter, både ved opprettelse av testamenter, ektepakter og samboeravtaler.

Vår erfaring tilsier at det er formålstjenlig at partene allerede tidlig i prosessen mottar juridisk bistand, og at man da får et best mulig utgangspunkt for å oppnå gode løsninger.

Dersom man ikke skulle komme frem til en løsning, har våre advokater lang erfaring med å prosedere slike saker for domstolene.

Arv og skifterett