Barnevernsrett

Dersom du har en sak mot barneverntjenesten, er det viktig å la seg bistå av en advokat som har omfattende erfaring innenfor området. Vi har bred og lang erfaring innen barnevernssaker og bistår bl.a. ved akuttplasseringer, omsorgsovertakelse, institusjonsplassering av barn og ungdom, tilbakeføring, samværssaker og adopsjonssaker.

Vi bistår privat part, herunder foreldre og barn over 15 år med egne partsrettigheter. Vi vil støtte deg, gi deg råd og tale din sak slik at dine interesser blir ivaretatt.

I barnevernssaker dekkes advokatbistand av det offentlige dersom barneverntjenesten fatter akuttvedtak eller begjærer omsorgsovertakelse. Det samme gjelder ved saker om fastsettelse av samvær, tilbakeføring av barn, fastsettelse av hjelpetiltak med tvang, institusjonsplassering av barn og ungdom, samt adopsjonssaker.